Algemene voorwaarden

ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN VAN HILTERMANN ART SERVICE BV, GEVESTIGD AAN DE VOSSIUSSTRAAT 64 TE 1071AK AMSTERDAM.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:
1. “HET KUNSTWERK”: HET WERK DAT NADER IS AANGEDUID IN DE VERKOOPNOTA.
2. “DE KUNSTENAAR”: DE MAKER VAN HET TEN VERKOOP AANGEBODEN KUNSTWERK.
3. “DE VERKOPER”: HILTERMANN ART SERVICE BV DIE HET KUNSTWERK VOOR DE KUNSTENAAR OF VOOR ZICHZELF TEN VERKOOP AANBIEDT.
4. “DE KOPER”: DE (RECHTS)PERSOON DIE HET KUNSTWERK VAN OF VIA DE VERKOPER KOOPT.
5. ASPIRANT-KOPERS WORDEN TEVENS ALS “KOPER” BESCHOUWD.
6. “DE KOOPOVEREENKOMST”: DE OVEREENKOMST, WAARVAN DE ESSENTIALIA ZIJN WEERGEGEVEN IN DE VERKOOPNOTA, WAARBIJ DE KOPER VAN OF VIA DE VERKOPER HET KUNSTWERK KOOPT.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN
1. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE OVEREENKOMSTEN, OPDRACHTEN, AANBIEDINGEN EN OFFERTES, AANGEBODEN DOOR OF GESLOTEN MET DE VERKOPER. VAN DEZE VOORWAARDEN KAN ALLEEN BIJ UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WORDEN AFGEWEKEN.
2. TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOPER NIET VAN TOEPASSING OP DE VERHOUDING TUSSEN KOPER EN DE VERKOPER OF DE DAARAAN VOORAFGAANDE FASE.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST
EEN KOOPOVEREENKOMST TUSSEN DE VERKOPER EN DE KOPER KOMT PAS TOT STAND WANNEER DE VERKOPER EEN AANBOD VAN DE KOPER UITDRUKKELIJK HEEFT AANVAARD. DEZE AANVAARDING KOMT MEDE STAND DOOR DE OPMAAK VAN DE AANKOOPNOTA.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN / KOSTEN
1. TENZIJ ANDERS VERMELD OF OVEREENGEKOMEN ZIJN ALLE DOOR DE VERKOPER GENOEMDE PRIJZEN INCLUSIEF BTW EN EVENTUEEL ANDERE OVERHEIDSHEFFINGEN.
2. KOSTEN VAN VERZENDING, IN- EN UITVOERRECHTEN, KOSTEN VAN VERPAKKIEN VERZEKERING KOMEN TEN LASTE VAN DE KOPER, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN.
3. EEN WETTELIJKE VERHOGING OF VERLAGING VAN DE BTW OF EVENTUEEL ANDERE OVERHEIDSHEFFING KAN STEEDS IN DE PRIJS WORDEN DOORBEREKEND.

ARTIKEL 5 – LEVERING
1. DE VERKOPER ZAL AAN DE KOPER VOOR HET AANGEKOCHTE KUNSTWERK EEN VERKOOPNOTA ZENDEN MET DAAROP DE SPECIFICATIE VAN HET AANGEKOCHTE KUNSTWERK ALSMEDE DE VERKOOPPRIJS.OP EEN VERKOOPNOTA KUNNEN MEERDERE AANGEKOCHTE KUNSTWERKEN STAAN VERMELD.
2. HET KUNSTWERK WORDT DOOR VERKOPER GELEVERD BINNEN 2 WEKEN NA ONTVANGST VAN DE VOLLEDIGE KOOPPRIJS, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN.
3. LEVERINGSTERMIJNEN ZIJN NIMMER TE BESCHOUWEN ALS FATALE TERMIJNEN, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN.
4. LEVERING VAN HET KUNSTWERK GESCHIEDT DOORDAT DE KOPER HET KUNSTWERK OPHAALT OF MEENEEMT VAN EEN DOOR DE VERKOPER AANGEGEVEN ADRES. OP DE KOPER RUST EEN AFNAMEPLICHT. LEVERING KAN OOK GESCHIEDEN DOORDAT DE VERKOPER HET KUNSTWERK IN HET KADER VAN DE KOOPOVEREENKOMST AAN EEN VERVOERDER TEN VERVOER AANBIEDT.
5. HET RISICO VAN VERLIES, VERNIETIGING EN/OF BESCHADIGING VAN HET KUNSTWERK GAAT OP DE KOPER OVER OP HET MOMENT VAN LEVERING. DEZELFDE RISICO-OVERGANG VINDT PLAATS OP HET MOMENT DAT DE VERKOPER HET KUNSTWERK VOOR LEVERING GEREED HEEFT EN DE KOPER HET KUNSTWERK NIET OP HET AFGESPROKEN MOMENT VAN LEVERING AFHAALT OF MEENEEMT. BIJ NIET-AFNAME VAN DE KOPER KOMEN TEVENS ALLE DOOR DE VERKOPER IN VERBAND MET DE AANBIEDING GEMAAKTE KOSTEN EN EVENTUELE VERDER GEMAAKTE KOSTEN VAN VERVOER, BEWARING, VERZEKERING EN OPSLAG VOOR REKENING VAN DE KOPER. DAARNAAST IS DE KOPER AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE DIE DE VERKOPER DOOR NIET-AFNAME LIJDT.
6. INDIEN HET KUNSTWERK IS GELEVERD, TERWIJL DE KOOPPRIJS NOG NIET VOLLEDIG ONTVANGEN IS, GAAT HET EIGENDOM VAN HET KUNSTWERK EERST OP DE KOPER OVER, WANNEER DEZE VOLLEDIG AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN HEEFT VOLDAAN, UIT HOOFDE VAN WELKE OVEREENKOMST MET DE VERKOPER DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN DE BETALING VAN RENTE EN KOSTEN ZOALS NADER IN DEZE VOORWAARDEN BEPAALD. DE KOPER WORDT GEACHT HET KUNSTWERK VOOR DE VERKOPER TE HOUDEN TOT DE VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN.
7. INDIEN DE KOPER VOORDAT DE VOLLEDIGE KOOPPRIJS VAN HET KUNSTWERK AAN DE VERKOPER IS BETAALD, HET KUNSTWERK GEHEEL OF GEDEELTELIJK AAN DERDEN VERPANDT OF IN EIGENDOM TRACHT OVER TE DRAGEN, IS DE KOPER EEN ONMIDDELLIJK OPEISBARE BOETE VERSCHULDIGD AAN DE VERKOPER TER GROOTTE VAN HET NOG NIET AAN DE VERKOPER BETAALDE DEEL VAN DE KOOPPRIJS, ONVERMINDERD HET RECHT VAN DE VERKOPER OP VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING. VOORTS IS KOPER GEHOUDEN AAN DE VERKOPER GEGEVENS VAN VOORNOEMDE DERDEN TE VERSCHAFFEN.
8. HET RISICO VAN VERLIES, VERNIETIGING EN/OF BESCHADIGING VAN KUNSTWERKEN DIE DE KOPER AAN DE VERKOPER TER BEWERKING OF REPARATIE AFGEEFT, BLIJFT BIJ DE KOPER, TENZIJ BIJ SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST ANDERS WORDT BEPAALD.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT
1. INDIEN DE VERKOPER DOOR OVERMACHT NIET IN STAAT IS TE VOLDOEN AAN ENIGE OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTING JEGENS DE KOPER, WORDT DIE VERPLICHTING GEDURENDE DE TERMIJN TIJDENS WELKE DE OVERMACHT VOORTDUURT, OPGESCHORT. INDIEN DE OVERMACHTTOESTAND ZES MAANDEN HEEFT VOORTGEDUURD, HEBBEN BEIDE PARTIJEN HET RECHT DE OVEREENKOMST GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ONTBINDEN, ZONDER ENIG RECHT OP VERGOEDING VAN SCHADE, KOSTEN OF INTERESTEN.
2. ONDER “OVERMACHT” VALT IEDERE VAN DE WIL VAN DE VERKOPER ONAFHANKELIJKE OMSTANDIGHEID, OOK AL WAS DEZE TEN TIJDE VAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST REEDS TE VOORZIEN, DIE DE NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST BLIJVEND OF TIJDELIJK VERHINDERT. ONDER OVERMACHT DIENT IN IEDER GEVAL TE WORDEN BEGREPEN: OORLOG OF DAAROP GELIJKENDE SITUATIES, OPROER, SABOTAGE, BOYCOT, STAKING, BEZETTING, BLOKKADE, TEKORT SCHIETEN VAN TRANSPORTEURS, NATUURRAMPEN, SLECHT WEER, BLIKSEMINSLAG, OVERSTROMING, BRAND, EXPLOSIE EN UITSTROMING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN OF GASSEN.

ARTIKEL 7 – BETALING
1. BETALING DIENT BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM OP DE VERKOOPNOTA DOOR DE VERKOPER TE ZIJN ONTVANGEN, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. DE VERKOPER IS GERECHTIGD TOT HET DOEN VAN DEELLEVERINGEN EN HET AFZONDERLIJK FACTUREREN DAARVAN.
2. RECLAMES OVER ONTVANGEN VERKOOPNOTA’S MOETEN BINNEN 8 DAGEN NA DATUM VAN VERZENDING OF AFGIFTE VAN DE VERKOOPNOTA SCHRIFTELIJK AAN DE VERKOPER KENBAAR WORDEN GEMAAKT, BIJ GEBREKE WAARVAN DE BETREFFENDE VERKOOPNOTA DOOR KOPER ONVOORWAARDELIJK IS GOEDGEKEURD.
3. ALLE BETALINGEN DOOR DE KOPER MOETEN WORDEN GEDAAN ZONDER ENIGE AFTREK OF SCHULDVERGELIJKING, TENZIJ DE TEGENVORDERING VAN DE KOPER OP DE VERKOPER DOOR DE VERKOPER UITDRUKKELIJK IS ERKEND OF IN RECHTE IS VASTGESTELD. DE KOPER HEEFT NIET HET RECHT ZIJN
BETALINGSVERPLICHTING OP TE SCHORTEN.
4. DE VERKOPER HEEFT HET RECHT OM VOORUITBETALING OF BETALING À CONTANT TE VERLANGEN INDIEN ZIJ DAARTOE AANLEIDING ZIET.
5. DOOR HET ENKELE VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM RAAKT DE KOPER, ZONDER DAT EEN INGEBREKESTELLING OF AANMANING NODIG IS, IN VERZUIM EN IS HIJ OVER DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VANAF DE DATUM VAN VERZUIM EEN DIRECT OPEISBARE RENTE VAN 1 % PER MAAND OF PER GEDEELTE DAARVAN VERSCHULDIGD. DE VERKOPER MAG VOORTS VERDERE LEVERINGEN OPSCHORTEN TOTDAT VOLLEDIGE BETALING VAN ALLE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN IS ONTVANGEN.
6. ALLE KOSTEN, ZOWEL BUITENGERECHTELIJKE ALS GERECHTELIJKE KOSTEN (INCLUSIEF ALLE KOSTEN VERBONDEN AAN JURIDISCHE BIJSTAND) DIE VOOR DE VERKOPER VERBONDEN ZIJN AAN DE HANDHAVING VAN HAAR RECHTEN JEGENS DE KOPER KOMEN VOOR REKENING VAN DE KOPER. DE BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN WORDEN BEREKEND OVEREENKOMSTIG HET TARIEF VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING NA NIET-BETALING
INDIEN OOK NA AANMANING BETALING BINNEN DE AANGEZEGDE ANDERE TERMIJN UITBLIJFT, IS DE VERKOPER BEVOEGD DE OVEREENKOMST NAAR HAAR KEUZE GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOOR MIDDEL VAN EEN SCHRIFTELIJKE VERKLARING AAN KOPER TE ONTBINDEN, ZULKS ONVERMINDERD HAAR RECHT OP SCHADEVERGOEDING.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING
1. INDIEN DE KOPER NIET, NIET BEHOORLIJK OF NIET TIJDIG VOLDOET AAN ENIGE VERPLICHTING DIE VOOR HEM UIT DE KOOPOVEREENKOMST MOCHT VOORVLOEIEN, ALSMEDE INGEVAL VAN FAILLISSEMENT OF (VOORLOPIGE) SURSÉANCE VAN BETALING VAN DE KOPER, IS DE KOPER ZONDER INGEBREKESTELLING IN VERZUIM EN IS DE VERKOPER GERECHTIGD ZONDER RECHTERLIJKE TUSSENKOMST:
A. DE UITVOERING VAN DE KOOPOVEREENKOMST OP TE SCHORTEN TOTDAT HET VOLDOEN AAN DEZE VERPLICHTING NAAR HET OORDEEL VAN DE VERKOPER VOLDOENDE ZEKER IS GESTELD; EN/OF
B. ELK VAN DE KOOPOVEREENKOMSTEN DIE DE VERKOPER MET DE KOPER HEEFT GESLOTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ONTBINDEN, ÉÉN EN ANDER ONVERMINDERD DE OVERIGE RECHTEN VAN DE VERKOPER EN ZONDER DAT DE VERKOPER TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING IS GEHOUDEN.
2. IN ALLE IN HET VORIGE LID GENOEMDE GEVALLEN ZIJN ALLE VORDERINGEN VAN DE VERKOPER OP DE KOPER ONMIDDELLIJK EN GEHEEL OPEISBAAR EN IS DE VERKOPER GERECHTIGD OM DE BETREFFENDE ONBETAALD GEBLEVEN KUNSTWERKEN TERUG TE VORDEREN. IN DAT GEVAL ZULLEN DE VERKOPER EN HAAR GEMACHTIGDE(N) ZIJN GERECHTIGD OM DE GEBOUWEN VAN DE KOPER TE BETREDEN TENEINDE DIE KUNSTWERKEN IN BEZIT TE NEMEN TENEINDE DE VERKOPER IN DE GELEGENHEID TE STELLEN HAAR RECHTEN TE EFFECTUEREN.

ARTIKEL 10 – GARANTIE
1. DE KOPER KOOPT HET KUNSTWERK IN DE STAAT WAARIN HET ZICH TEN TIJDE VAN DE KOOP BEVINDT. DE KOPER DIENT ZICH TEVOREN OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE STAAT WAARIN HET KUNSTWERK ZICH BEVINDT.
2. DE VERKOPER GARANDEERT DE ECHTHEID VAN HET KUNSTWERK, TENZIJ DE GARANTIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND (BIJVOORBEELD DOOR DE HOOGTE VAN DE PRIJS WELKE VOOR HET KUNSTWERK IS BETAALD) IS VOORBEHOUDEN.
3. EVENTUELE KLACHTEN OMTRENT NON-CONFORMITEIT VAN HET KUNSTWERK DIENEN OP STRAFFE VAN VERVAL VAN RECHTEN BINNEN TWEE MAANDEN NA AFNAME OF NA HET ONTSTAAN VAN DE SCHADE SCHRIFTELIJK AAN DE VERKOPER BEKEND TE WORDEN GEMAAKT.
4. INDIEN TIJDIG, CORRECT EN OVEREENKOMSTIG EN MET INACHTNEMING VAN ALLE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 10 EN 12 IS GERECLAMEERD, ZIJN DE DAARUIT VOOR DE VERKOPER VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN DE VOLGENDE:
A. INDIEN NAAR HET REDELIJKE OORDEEL VAN DE VERKOPER GENOEGZAAM IS AANGETOOND DAT HET KUNSTWERK IS BESCHADIGD EN DAT DE VERKOPER DAARVOOR AANSPRAKELIJK IS, ZAL DE VERKOPER DE KEUS HEBBEN:
I. HET BESCHADIGDE KUNSTWERK KOSTELOOS NIEUW TE LEVEREN TEGEN RETOURNERING VAN HET BESCHADIGDE KUNSTWERK;
II. HET BETREFFENDE KUNSTWERK TE REPAREREN/RESTAUREREN;
III. DE KOPER EEN IN ONDERLING OVERLEG VAST TE STELLEN KORTING OP DE KOOPPRIJS TE VERLENEN.
DOOR VOLDOENING AAN EEN VAN DE HIERVOOR GENOEMDE PRESTATIES ZAL DE VERKOPER TERZAKE VAN HAAR VERPLICHTINGEN JEGENS DE KOPER VOLLEDIG ZIJN GEKWETEN;
B. INDIEN NAAR HET REDELIJK OORDEEL VAN DE VERKOPER GENOEGZAAM IS AANGETOOND DAT HET KUNSTWERK IN STRIJD MET EEN VERKLARING VAN ECHTHEID OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN 10 LID 2 NIET ECHT IS, HEEFT DE KOPER UITSLUITEND RECHT OP RESTITUTIE VAN DE VOOR HET KUNSTWERK BETAALDE KOOPPRIJS – ZONDER ENIGE VERGOEDING VOOR EVENTUEEL GEDERFDE RENTE OF ANDERSZINS – TEGEN GELIJKTIJDIGE TERUGGAVE VAN HET KUNSTWERK AAN DE VERKOPER, MITS DE KOPER HET KUNSTWERK TERUGGEEFT IN DEZELFDE STAAT ALS WAAR HET ZICH TEN TIJDE VAN DE LEVERING VAN HET KUNSTWERK BEVOND. DOOR RESTITUTIE VAN DE KOOPPRIJS ZAL DE VERKOPER JEGENS DE KOPER TERZAKE VAN ZIJN VERPLICHTINGEN VOLLEDIG ZIJN GEKWETEN. INDIEN DE KOPER HET KUNSTWERK NIET KAN TERUGGEVEN IN DEZELFDE STAAT ALS WAARIN HET ZICH TEN TIJDE VAN DE LEVERING VAN HET KUNSTWERK BEVOND, VERVALLEN DE AANSPRAKEN VAN DE KOPER EN IS DE VERKOPER NIET TOT RESTITUTIE GEHOUDEN.
5. IN HET GEVAL DAT DOOR DE VERKOPER AAN EEN KUNSTWERK REPARATIEWERKZAAMHEDEN WORDEN VERRICHT, BLIJFT DIT KUNSTWERK VOOR RISICO VAN DE KOPER. TOT HET TIJDSTIP WAAROP DE VERKOPER OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN LID 5 VAN DIT ARTIKEL EEN KUNSTWERK HEEFT TERUGGENOMEN, BLIJFT DIT KUNSTWERK EVENEENS VOOR RISICO VAN DE KOPER.

ARTIKEL 11 – AUTEURSRECHT
1. HET AUTEURSRECHT OP HET KUNSTWERK BEHOORT BIJ DE KUNSTENAAR. HET AUTEURSRECHT OP FOTO’S, CATALOGUS, BROCHURES EN DERGELIJKE BEHOORT BIJ DE VERKOPER. HET AUTEURSRECHT WORDT ZOWEL DOOR DE KUNSTENAAR ALS DOOR DE VERKOPER UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN.
2. HET IS DE KOPER NIET TOEGESTAAN HET DOOR HEM GEKOCHTE KUNSTWERK OPENBAAR TE MAKEN EN/OF TE VERVEELVOUDIGEN. DE VERKOPER KAN BEMIDDELEN TUSSEN KUNSTENAAR EN KOPER INDIEN DE KOPER TOT OPENBAARMAKING EN/OF VERVEELVOUDIGEN VAN HET KUNSTWERK WENST OVER TE GAAN.

ARTIKEL 12 – VERVALTERMIJN
1. VOORZOVER IN DEZE VOORWAARDEN NIET ANDERS WORDT BEPAALD, VERVALLEN VORDERINGRECHTEN EN ANDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE KOPER MET BETREKKING TOT DE KOOP EN VERKOOP VAN HET KUNSTWERK JEGENS DE VERKOPER IN IEDER GEVAL EEN JAAR NADAT DE KOOPOVEREENKOMST TOT STAND IS GEKOMEN.
2. RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN DIE VOOR DE KOPER UIT DE KOOPOVEREENKOMST MET DE VERKOPER VOORTVLOEIEN ZIJN NIET OVERDRAAGBAAR.

ARTIKEL 13 – VERREKENING
VERREKENING DOOR DE KOPER VAN EEN VORDERING VAN DE VERKOPER MET EEN TEGENVORDERING OP DE VERKOPER IS SLECHTS TOEGESTAAN VOORZOVER DE TEGENVORDERING DOOR DE VERKOPER UITDRUKKELIJK IS ERKEND OF IN RECHTE ONHERROEPELIJK IS VASTGESTELD.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT
1. OP OVEREENKOMSTEN EN EVENTUELE ANDERE RECHTSBETREKKINGEN TUSSEN DE KOPER EN DE VERKOPER IS UITSLUITEND NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING, ZULKS MET UITSLUITING VAN HET WEENS KOOPVERDRAG.
2. VAN GESCHILLEN TUSSEN DE KOPER EN DE VERKOPER NEEMT IN EERSTE AANLEG BIJ UITSLUITING KENNIS DE RECHTBANK TE AMSTERDAM.

HILTERMANN ART SERVICE BV
VOSSIUSSTRAAT 64
1071AK AMSTERDAM

TELEFOON: 06 – 53 305 304
EMAIL: CONTACT@ARTISTWORKS.NL